Demotywatory.pl

Pokaż panel
Szukaj
+
4528 4988
-

Komentarze ⬇⬇


Komentarze


Dodaj nowy komentarz Zamknij Dodaj obrazek
M magdusia666
+9 / 29

dobre, ale na co komu taka nazwa ?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
P PtokBentoniczny
+37 / 45

a skąd mam wiedzieć :D Po prostu jest, uznałem, że taka ciekawostka może się spodobać użytkownikom demotów ;).

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
A Ankyl
+7 / 15

bo pewnie prawie nikt jej nie zna

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
Q Quester
+18 / 22

Po to, żeby można było wstawić na demoty. Oczywiste, że nikt tego nie używa, funkcjonuje jako ciekawostka. Zawiera to 26926 aminokwasów, ta pełna nazwa to pewnie sklejenie nazw ich wszystkich. Ot co.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
C Colin015
+25 / 31

Na wisielca w sam raz ;)

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
P PtokBentoniczny
-2 / 8

@musialmati: Wg ANGIELSKIEJ wikipedii to titin. Po polsku to tytyna. W polskich wyrazach nie ma dźwięków "Ti" i sięje zmienia na "Ty" :P

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
K kamilozi
+11 / 17

dopuszczalna nazwa w scrabblach ? ?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2010 o 20:01

M miloszewicz
-4 / 8

Konstantynometropolitańczykiewiczówna, to poprawne nazwisko...

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M MPR1992
+6 / 8

A Ja powiem... gówno prawda! wystarczy utlenić i już mamy oksy......................................................................................
potem może być dioksy potem 1,2dioksy...
i już jest dłuższe... :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
R Rado960
-4 / 8

Jak się go nauczę, to będę zawszę wygrywał w wisielca.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Otkurzacz
+3 / 7

Nie łudź się, nie dasz rady.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar YoooGi
0 / 2

dobra po 1. tam sie kilka razy pojawia to samo slowo. po 2. czy to slowo MA SENS ?!!?!? bo notka pod obrazkiem (nie opis... to na obrazku) konczy sie slowami "majacym sens". cos mi sie nie widzi to zrozumiec nie pomijajac ze jest to nie po polsku

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar YoooGi
+1 / 7

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalany

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Isis5000
0 / 0

zgadzam się, to pewnie dla biologów oglądających demoty, żeby się nie czuli wyalienowani :P i bardzo dobrze, brawa za fajną ciekawostkę.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar PanMichal
+19 / 21

Ja doszedłem do drugiej linijki i mi sie odechciało. Ale chęci miałem!:D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M marta25
+19 / 21

Naucz się tego na pamięć na egzamin z biologii:D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
Z ZaxaZ
+30 / 36

Czy słowo z założenia nie powinno się dawać przeczytać na 1 wdechu?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar PanMichal
+3 / 3

Jak masz pojemne płuca, to wymówisz i to słowo :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar shady06
+44 / 52

Powinni kartkówki robić z zadaniem "wpisz pełną nazwę tytyny"

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2010 o 15:03

avatar SPGM1903
+4 / 4

i co do literki siedzi psor sprawdzać dokładność.
tego musieliby uczyć od podstawówki i kończyć na ostanim roku stidiów, by to zapamiętać i robić raz na jakiś czas test czy nie zapomniał jakiejś literki, bo wpisując nazwy się ktoś oburzy, że literówki cedzi.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
Z Zoonk11
-5 / 17

taa.. to jest słowo mające sens..pewnie

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
P PtokBentoniczny
+3 / 3

tu nie chodzi o sens, że coś ma sens, tylko sens, że to jest coś istniejącego a nie "braradiasdairysisum etc." bo takich słów można by stworzyć tysiące ;)

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar givemelastchance1
-4 / 8

ha! chciałabym zobaczyć to słowo ;)
no nieźle, tylko no właśnie, po co to komu?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Ptysio
+2 / 4

Właśnie zadanie proszę przeliterować pełną nazwę chemiczną tytyny

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar czaras07
+16 / 20

NIE DA SIĘ TUTAJ SKOPIOWAĆ CAŁOŚCI ;]

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
P penelopee
+10 / 10

nazwy chemicznej nikt nie wymysla - dzieki nazwie chemicznej wiesz z czego składa się te białko

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
L lizka
+4 / 4

czaras07: to jest o wieele dłuższe.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
R Rzepeczka
+29 / 29

Pewnie w Mam Talent znalazł by się ktoś kto by je wypowiedział :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar michserw
+18 / 18

Na 1 wdechu, bez pomyłki :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
Z Zaraxis
-2 / 6

komuś się chyba nudziło... :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Inka
+15 / 17

to jest maksymalnie rozwinięta nazwa związku chemicznego, w praktyce stosuje sie zapisy ze skrótami amin Gly, Ala itp... a jeszcze powszechniej, po prostu wzory sumaryczne...

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar manadrake
+1 / 3

Ja znałem wersje Konstantynopolitańczykiewiczówna.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Nixion
-1 / 5

W końcu dobrze opisane źródło w demotywatorze!
A poza tym [+]

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar bartke
-3 / 5

Źródła się nie opisuje, tylko podaje...

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
V Vitello
-2 / 6

Methionylthreonylthreonylglutaminylala…
ylglutaminylprolylleucylglutaminylsery…
lserylthreonylalanylthreonylphenylalan…
rylglycylphenylalanylprolylvalylprolyl…
lanylarginylaspartylglycylglutaminylva…
nylleucylprolylglycylvalylglutaminylis…
ylglycylarginylalanyllysylleucylthreon…
llysylalanylasparaginylserylglycylargi…
eonylasparaginylglycylserylglycylgluta…
nylglutamylleucylleucylvalyllysylalany…
asparaginylphenylalanylvalylglutaminyl…
ylthreonylvalylarginylglutaminylglycyl…
utaminylvalylarginylvalylthreonylglycy…
lylvalyllysylphenylalanyltyrosylarginy…
cylglutaminylserylserylleucylaspartylp…
glutaminylglutamylglycylaspartylleucyl…
anylglutamylalanyltyrosylprolylglutamy…
serylvalylasparaginylalanylthreonylasp…
ylthreonylserylthreonylalanylglutamyll…
tamylglutamylglutamylvalylprolylalanyl…
eucylvalylserylthreonylalanylglutaminy…
glutaminylthreonylarginylisoleucylglut…
ylhistidylphenylalanylaspartylalanylar…
lylglutamylmethionylvalylisoleucylaspa…
nylglutaminylleucylprolylhistidyllysyl…
lprolylprolyllysylprolyllysylserylargi…
erylisoleucylalanylalanyllysylalanylgl…
ylglutaminylserylprolylserylprolylisol…
lprolylvalylarginylhistidylvalylarginy…
lylvalylarginylserylvalylserylprolylal…
onylserylprolylisoleucylarginylserylva…
thionylarginyllysylthreonylglutaminyla…
ylglycylprolylglutamylvalylprolylproly…
tamylglycyltyrosylvalylalanylserylsery…
ylarginylglutamylthreonylthreonylleucy…
minylisoleucylarginylthreonylglutamylg…
cylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyl…
eucylserylglycylalanylalanylglycylalan…
serylalanylseryltyrosylalanylalanylglu…
lalanyllysylglutamylvalyllysylglutamin…
lanylalanylvalylalanylthreonylvalylval…
lalanylarginylvalylarginylglutamylprol…
tamylglutaminylthreonylalanylglutaminy…
eonylalanylvalylhistidylisoleucylgluta…
glutaminylvalylarginyllysylglutamylala…
threonyllysylvalylvalylvalylalanylalan…
lutaminylglutamylleucyllysylserylargin…
leucylthreonylthreonyllysylglutaminylg…
alylthreonylhistidylglutamylglutaminyl…
ylglutamyllysylthreonylphenylalanylval…
ylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyl…
oleucylserylglutamylglutamylisoleucylt…
taminylvalylthreonylglutaminylglutamyl…
ylthreonylarginyllysylthreonylvalylval…
nylthreonylprolyllysylvalyllysylglutam…
larginylglycylarginylglutamylglycyliso…
lutamylglutaminylvalylglutaminylisoleu…
ethionylarginyllysylglutamylalanylglut…
hreonylisoleucylalanylvalylalanylthreo…
utaminylglutamylthreonylisoleucylleucy…
onylmethionylalanylthreonylarginylglut…
utaminylvalylthreonylhistidylglycyllys…
lalanylglutamylalanylvalylalanylthreon…
ylglutaminylalanylarginylvalylarginylg…
lycylhistidylleucylglutamylglutamylser…
threonylthreonylleucylglutamyltyrosylg…
leucylserylalanylalanyllysylvalylalany…
nylprolylalanylserylglutamylprolylhist…
llysylprolylarginylvalylisoleucylgluta…
nylhistidylisoleucyllysylthreonylthreo…
hionylhistidylisoleucylserylserylgluta…
eonylaspartylleucylthreonylthreonylglu…
laspartyllysylarginylprolylarginylthre…
alanylthreonylvalylseryllysylisoleucyl…
ylhistidylglycyltyrosylglutamylalanyls…
lisoleucylalanylthreonylleucylglutamin…
eonylserylserylalanylglutaminyllysylis…
alanylprolylthreonylvalyllysylprolylse…
nylalanylglutamylprolylthreonylprolyll…
olylphenylalanylalanylaspartylthreonyl…
erylglutamylalanylglycylvalylglutamylv…
lylserylisoleucylthreonylglycylthreony…
ylarginylphenylalanylglutamylvalylleuc…
yllysylvalylthreonylglutamylthreonylal…
alylglutamylisoleucylprolylvalylthreon…
rylglycylleucyllysylasparaginylvalylth…
lutamylserylvalylthreonylleucylglutamy…
cyltyrosylprolylserylprolylthreonylval…
lutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleu…
tylphenylalanylglutaminylisoleucylthre…
ylisoleucylalanylarginylleucylmethiony…
ylalanylalanylglutamylaspartylserylgly…
inylserylalanylvalylasparaginylglutamy…
onylserylcysteinyltyrosylleucylalanylv…
tamylphenylalanylglutamyllysylglutamyl…
glutamyllysylphenylalanylthreonylthreo…
ylalanylvalylglutamylserylarginylaspar…
tylthreonylserylleucylthreonylglutamyl…
lglycylglutamylprolylalanylalanylproly…
yllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyl…

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
A anonim1
-3 / 3

to było Konstantynopolitańczykiewiczówna i to jest nazwisko.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
C Carcoran
+2 / 2

Aha xD

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
O Odyseja
+4 / 4

Hmmm... A zna ktoś może wzór sumaryczny tytyny? :p

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M maciek2104
+4 / 4

C169723H270464N45688O52243S912.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
S Szajzor
-3 / 9

Bez sensu. Zobaczcie na przyklad ile razy 'glutami' sie powtarza. Tam pewnie jest ~50 slow ulozonych naprzemian.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
S seiryu777
+7 / 9

a może ktoś na uniwerku bawił się w grę "dopisz słowo"?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
N NiaChou
+3 / 5

Ciekawe czy na świecie istnieje człowiek, który zna na pamięć całą nazwę :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar stwhatsername
0 / 4

a jeśli napisać by milion razy pra i na końcu dodać babcia czy dziadek to czy to w ogóle miało by sens ? : ) +

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar sjrv
+6 / 8

"depending on how you define a 'word'" - reguły budowania nazw związków chemicznych są nieco inne niż zasady słowotwórstwa w poszczególnych językach, więc trudno jest to nazywać "słowem" w powszechnym rozumieniu. Tak samo nie należy zwracać uwagi na liczebniki, bo niektóre języki nie stosują spacji między kolejnymi członami (np. niemiecki czy fiński).

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
N nooky312
0 / 2

właśnie w radiu słyszałam tego demota :P hah

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
O Orkristori
+2 / 8

To methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartyl... kur** od nowa

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Pi0ttRq
+6 / 6

Wydrukuj sobie i spytaj nauczycielki/a od biologi/chemi czy wie co to jest xD

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
K Kuba93
0 / 6

Spokojnie mozna zbudowac duzo dluzszy liczebnik po niemiecku... nie ma spacji wiec mozna by robic w nieskonczonosc

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M Matiziomal
+2 / 2

chyba konstantynopolitańczykiewiczówna

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
K Kuszek
+7 / 7

a czy wy w ogóle wiecie co to są białka, że piszecie, że wyrazy się powtarzają?

trudno jasno potwierdzić, czy ta nazwa jest poprawna, ale najpierw zajrzyjcie do książeczki od biologii, a później się wypowiadajcie

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
L luki89k
0 / 0

Fajne :).

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2010 o 16:25

W wielebnyjajo
+2 / 2

ja znam za to konstantynopolitańczykiewiczóweczka, pewnie tyle co glow tyle wersji, nie spinajcie sie tak;P

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M Matek92
+2 / 4

bored95, :DDD.
Kuszek, zgadza się większość nie ma tu pojęcia co to białko...

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
D diabolic85
0 / 0

a ja znam KONSTANTYNOPOLITAŃCZYKIEWICZÓWNA :) Nie jest najdłuższe ale też fajne :)

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar krokodyle1994
0 / 2

A wezcie to teraz wymowcie ;D
i nie: Konstantynopolitanczykowianeczka tylko Konstantynopolitańczykiewiczowiczównatańczykowianeczka.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
P PtokBentoniczny
+3 / 3

w tym rzecz, że się powtarzają. bo taka natura białka. ale one muszą się powtarzać ;)

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
K Karnas
+3 / 5

Tetrahydrocanabinol :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
G goten223
-2 / 2

Chyba raczej Konstantynoneapolitańczykowianeczka :]

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
B barakudagti
-2 / 2

Bez sensu ! Gdyby każde białko nazywano po sekwencji aminokwasów takich słów były by setki tysięcy. Nigdy nie spotkałem się z takim nazewnictwem. Nikt tak białek nie nazywa. Ktoś na Wiki sobie chyba zrobił żart. Słabe.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Paijan
0 / 0

189,819 to słownie sto osiemdziesiąt dziewięć i osiemset dziewiętnaście tysięcznych. Przecinek jest tylko przy ułamkach. Żeby oddzielić cztero- i więcej cyfrowe liczby robi się po prostu odstęp a nie przecinek czy kropkę. 189 819.

A tak wgl. to i tak żaden biolog ci nie powie tej nazwy ;p

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
P PtokBentoniczny
0 / 0

oj się czepiasz literówki ;p. dlatego zapisałem słownie. Widziałeś kiedyś 0.819 słowa?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M MoD
-1 / 1

Imho było Konstantynoneonapolitańczykowianeczka :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
B barakudagti
+1 / 1

A i człony mogą się powtarzać, bo być może jest to białko złożone z n-liczby takich samych podjednostek.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M magus
0 / 0

Konstantynopolitańczykiewiczówna ; D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar andrzej321
+1 / 1

Słyszałem o tym przed chwilą w radiu. Mówili dokładnie to samo!

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar GrubyMurzyn
+2 / 4

Durne słowo xD co 10 liter występuje słowo "glut" xDd

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar kaczy97
-1 / 1

to jest cąłe Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllys

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
R rpk
-1 / 1

tylko po co? :P

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar dadi10
-1 / 1

Na ch.. tyle?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
S sigur25
-3 / 3

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalany

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Meszek0009
+4 / 4

Pozdrowienia dla studentów medycyny :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar KruszonPro
-1 / 5

to już jest nazwa stworzona bez sensu moim zdaniem bo normalny człowiek nie jest w stanie go zapamiętać. ciekawe czy osoba z autyzmem byłaby w stanie zapamiętać taka znazwę ... jak myślicie?? "Damenfussballweltmeisterschaftsqualifikationsspieluebertragung", czyli „transmisja z meczu kwalifikacyjnego mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet. po niemiecku jak się domyślacie:P

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
S sidj7
+2 / 2

Podniecacie sie nazwą-a ja się od 2lat podniecam jej włąściwościami i bawie sie lepiej niz w przedszkolu:DDD

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
R Rafiq
+1 / 1

A co z Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengitterkofferattentäter????
Zabójca hotentockiej matki głupka i jąkały zamknięty w wiklinowym kufrze służącym do przechowywania schwytanych kangurów (pisałem z pamięci więc nie wiem czy nie było błędu w tłumaczeniu). Polecam http://www.youtube.com/watch?v=8D28dqca4xg

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Venctor
-1 / 1

Konstantynopolitańczykiewiczówna*

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Irmina1032
0 / 0

Tak naprawdę to słowo jest zbudowane niepoprawnie i zostało utworzone tylko jako łamaniec językowy.Mieszkanka Konstantynopola to w języku polskim "Konstantynopolitanka". Jak już chcecie sobie łamać języki to poszukajcie poprawnych słów.Kto potrafi na przykład wymówić na jednym oddechu coś takiego: Heksakosjoiheksekontaheksafobia ? ;-)

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2010 o 19:59

R Rafiq
+1 / 1

Irmina1032 nie masz racji, przynajmniej w mojej ocenie. Kosmopolitańczykiewiczówna to żona gościa który ma na nazwisko Kosmopolitańczykiewicz. Możliwe, że ludzie zwracali się do niej "Pani Kosmopolitańczykiewicz" albo właśnie "Pani Kosmopolitańczykiewiczówna"

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2010 o 20:05

avatar sjrv
0 / 2

Jesli już, to nie żona, a córka. Żona otrzymałaby końcówkę -owa, -ówna należy do córki.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
T toosh
0 / 2

As the largest known protein, titin also has the longest IUPAC name. The full chemical name, which starts methionyl... and ends ...isoleucine, contains 189,819 letters and is sometimes stated to be the longest word in the English language, or any language. However, professional dictionary writers regard generic names of chemical compounds as verbal formulae rather than English words.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar jareko
+3 / 3

są już pewnie chińczyki którzy umieją tę nazwę na pamięć

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar STRD
+2 / 2

Gówno prawda, to nie jest zaliczane do 'słów' w ogólnym pojeciu tego słowa xD Njdłuższym wyrazem w języku angielskim jest 'pneumonoultramicroscopisilicovulcanoconiosis'
mogłem zrobić jakąś literówke bo pisze z pamięci, ale to jest nazwa wirusa wywołującego chorobę płuc.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
S szym0o0n
-2 / 2

ale jest dłuższy polski wyraz(nieco podobny ale...)
to jest : konstantynopolitańczykiewiczóweczka xD

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
C cokecherry
0 / 2

mówi się konstantynopolitykańczykówneczka

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
Z ziomix207
-1 / 1

nie że coś, ale konstantynopolitańczykowianeczka jest najdłuższym słowem w j. polskim, a nie na świecie

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
P PtokBentoniczny
0 / 0

w tym rzecz. Nasze słowo nie dorasta do pięt światowemu. :P

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar xKx
-1 / 1

No i transfer padł na źródle. :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M maxxiking
+1 / 3

demot:Kto przeczytał nazwę konstantynopolitańczykowianeczka:zanim postawił + ??

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
V vojtekl
0 / 2

bez sensu

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
E emhacz
0 / 0

Konstantynometropolitańczykiewiczówna. panna. dlatego taka odmiana. jak sie nie zna, to sie nie dodaje, proste, nie ? admin dal d*py.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
T teska
-1 / 1

to jest Konstantynopolitanczykiewiczowna a nie Konstantynopolitanczykowianeczka >.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Qatrine
-2 / 2

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalany

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Mpc
0 / 0

Ktoś se raczej jaja robi.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar darek1111
0 / 0

wypijcie ze 2 piwka do tego 1g i pusccie to na syntezatorze ubaw po pachy ;]

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M m4lin
0 / 0

bzdura bo to są te same ciągi liter... wystarczy skopiowac 5-6 linijek i znajdzie je kilkanaście razy... dla mnie to nie demot tylko sremot...

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar katatrys
0 / 0

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalany

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
A armyarmy
0 / 0

Top jest zwykła bzdura nikt by nie wymyślił takiej nazwy może to są wypisane po kolei aminokwasy i to się traktuje jako nazwę ale to jakby nazywać osobę wymieniając wszystkie kości w jej organiźmie

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M Matek92
0 / 0

armyarmy, jest coś takiego jak nazwa systematyczna.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
D Dragoq3
0 / 0

Poprawna nazwa najdłuższego wyrazu w j. polskim to KONSTANTYNOPOLITAŃCZYKIEWICZÓWNA. bez żadnych zdrobnień, jak to nam Kolega zaprezentował ... pozdrawiam

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
S Szymon584
0 / 0


Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalan

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
M Moniaas
0 / 0

A mnie ciekawi kto wymyślił całą nazwę tytyny.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2011 o 20:42

K Kexan
0 / 0

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseryla spartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalany lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylaspar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalany laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalany

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
A AvixPro
0 / 0

ale ze zrostów można wydobyć naprawdę wiele, np. stopięćdziesiąty, itp. Nasza konstanta czymś takim nie jest.
pozdrawiam, serscull :D

Odpowiedz Komentuj obrazkiem